Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                                  Эрдэм шинжилгээний ерөнхий чиглэл

1.      Халдварт, паразиттах өвчний тандалт, оношлогоо, халдварлалт, урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээ

2.      Экологийн өөрчлөлттэй хамааралтай бэлчээрийн болон байран маллагаатай малд тохиолдох халдварт бус

         өвчний судалгаа, оношлогоо, эмчилгээ урьдчилан сэргийлэх

3.      Гэрийн тэжээвэр жижиг амьтанд тохиолдох халдварт, паразиттах болон халдварт бус

         өвчний судалгаа,  оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх

4.      Мал, амьтдын түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр дамжин халдварлах зооноз өвчний судалгаа

5.      Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээний менежмент, маркетинг