Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                                                   Түүхэн замнал 

  • 1942 оноос МУИС-ийн   Мал эмнэлгийн факультет
  • 1958 оноос ХААДС-ийн Мал эмнэлгийн факультет
  • 1991 оноос ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн факультет
  • 2001 оноос ХААИС-ийн Мал Эмнэлэг Биотехнологийн Сургууль
  • 2014 оноос ХААИС-ийн Мал Эмнэлгийн Сургууль