Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                                      Эрхэм зорилго 

 Сургалт, судалгааны цогцолбор орчин бүрдүүлж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх.