Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Суралцах чиглэл: Мал эмнэлгийн ариун цэвэр,                           Боловсролын зэрэг: Доктор

хяналт үнэлгээ

Мэргэжил: Малын эмч                                                                 Суралцах хугацаа:        3 жил         

 

Код

Хичээлийн нэр

Улирал

Кредит

Өмнөх холбоо

Мэргэжлийн суурь

1

VSH853

МАА-н үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

I

4

VSH753

2

VME854

Бүтээгдэхүүний эрсдлийн задлан шинжилгээ

I

4

VME754

3

VME854

Органик хөдөө аж ахуй

I

4

VME754

Дүн

12

 

Мэргэшүүлэх хичээл

1

PAT805

Эмгэг судлал

II

4

PAT705

2

VMN825

Фермийн малын эрүүл мэнд, бүтээгдэхүүний чанарын үнэлгээ

II

4

VMN725

3

VMN826

Бэлчээрийн малын эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ

II

4

VMN725

4

MIC827

Хүнсний гаралтай эмгэг төрүүлэгчдийн молекул биологийн шинжилгээ

II

4

MIC727

5

VME854

Мах, сүүний чанарын ахисан түвшний задлан шинжилгээ

II

4

VME754

Дүн

20

 

Судалгааны семинар

 

6

 

Докторын судалгааны ажил

 

24

 

Бүгд

62