Хөдөө аж ахуйн их сургууль

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Суралцах чиглэл: Мал эмнэлгийн                    Боловсролын зэрэг: Шинжлэх ухааны магистр

ариун цэвэр хяналт үнэлгээ

Мэргэжил: Малын эмч                                                 Суралцах хугацаа:      1,5 жил

Код

Хичээлийн нэр

Улирал

Кредит

Өмнөх холбоо

Мэргэжлийн суурь

1

RSI751

Судалгааны арга зүй

I

4

 

2

PAT705

Эмгэг судлал

I

2

PAT301

3

MBI702

Молекул биологи

I

2

MBI231

4

VSH753

Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэвэр

I

2

HYG207

Дүн

10

 

Мэргэшүүлэх хичээл

1

VME754

Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, менежментийн тогтолцоо

II

3

VME436

2

RAP757

Үлдэгдэл бодисын задлан шинжилгээ

II

2

ANP639

3

MIC727

Хүнсний микробиологи

II

3

MIC318

4

APP710

Сав баглаа боодлын эрүүл ахуй

II

2

APP610

5

VMA755

Шүүх мал эмнэлэг

II

2

VMA416

Дүн

12

 

Судалгааны семинар

 

4

 

Магистрын судалгааны ажил

 

7

 

Бүгд

33