Хөдөө аж ахуйн их сургууль

 БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

ЗОРИЛГО:   Олон улсын жишигт ойртсон, үндэсний онцлогийг шингээсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

ЗОРИЛТУУД:

           1.    Мал эмнэлгийн үйлчилгээг хэвийн явуулахад зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн   улмаар гадаад дотоодод өрсөлдөхүйц, нийгмийн эрэлт                               хэрэгцээнд нийцсэн, судалгаа, шинжилгээ хийх, төсөл, хөтөлбөр боловсруулах чадвартай  мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх

2.  Суурь шинжлэх ухаан, мэргэжлийн хичээл, клиникийн хичээлүүдийн босоо, хэвтээ уялдааг боловсронгуй болгох, ингэснээр оюутанд мэдлэгийг  тасралтгүй, бататгах  хэлбэрээр олгох

3.  Дэлхийн Амьтны Эрүүл Мэндийн Байгууллага (OIE)-аас 2012 онд батлан гаргасан  “шинэ төгссөн малын эмчийн заавал эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадварын жагсаалт”-ыг багтаасан, онол практикийн мэдлэг олгох Нүүдлийн  болон суурин мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд чиглэсэн  онол, практикийн мэдлэгийг танхимийн болон танхимийн гадуурх сургалт, дадлагааар    орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий лабораторийг түшиглэн,  оюутан төвтэй сургалтын оновчтой аргаар эзэмшүүлэх, оюутан бүрийг эрдэм шинжилгээний арга зүйд сургах чадвар эзэмшүүлэх

4.  Нүүдлийн  болон суурин мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд чиглэсэн  онол, практикийн мэдлэгийг танхимийн болон танхимийн гадуурх сургалт, дадлагааар    орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий лабораторийг түшиглэн,  оюутан төвтэй сургалтын оновчтой аргаар эзэмшүүлэх, оюутан бүрийг эрдэм шинжилгээний арга зүйд сургах чадвар эзэмшүүлэх